ÚČETNICTVÍ

DANĚ

MZDY

ZAKLÁDÁNÍ FIREM

JSME TU PRO VÁS

    A K C E

 FO přiznání + přehledy

            =1000,-Kč                   

 

Peoples

Vedení účetnictví firmám i jednotlivcům je naší specializací. Již řadu let se zabýváme vedením účetnictví a pečlivě pro vás sledujeme novinky v této oblasti. Vedení účetnictví provádíme vždy dle nejaktuálnějších standardů a norem. O různých novinkách v oblasti vedení účetnictví vás zde budeme průběžně informovat. Sledujte tedy sekci novinky, která bude vždy minimálně jednou týdně aktualizována.

Daňová evidence je ve své podstatě nástupce jednoduchého účetnictví. Jednoduché účetnictví bylo v České republice zrušeno ke dni 1. ledna 2004. Od tohoto data jsou dle Zákona a daních z příjmu fyzické osoby, které chtějí i nadále evidovat své účetnictví na principech jednoduchého účetnictví, povinny vést daňovou evidenci.

Provádíme kompletní servis v oblasti vedení mezd. Jsme schopni pro vás zajistit vše, počínaje jednoduchým výpočtem mezd, přes provádění příkazů k úhradě, přihlašování zaměstnanců na PSSZ či OSSZ, až po vyúčtování roční vyúčtování daně z příjmu zaměstnanců.

Zajišťujeme firmám i OSVČ komplexní daňový servis, tzn. vyhotovení veškerých daňových přiznání, zpracování veškerých účetních dokladů, vedení evidence pohledávek, závazků a vyhotovení uzávěrek dle požadavků klienta. Zajistíme registraci k daním, odevzdání Vašich daňových přiznání na finanční úřad a pomůžeme Vám optimalizovat Váš daňový základ.

Mimo účetnictví a zpracování daní , nabízíme našim zákazníkům poradenství v oblasti daňové a nákladové optimalizace, které uspoří firmám jejich finanční prostředky. Zajišťujeme firmám i OSVČ registraci k jednotlivým daním a podání daňových přiznání. Zastupování zákazníků na kontrolách u státních institucí (jako jsou: Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovna apod.) je samozřejmostí.

Poskytneme Vaší společnosti „Virtuální sídlo“ tzv. obchodní adresu se zajištěním poštovní adresy (příjmání, přeposílání pošty). Společně s účetními a daňovými službami se již staráte jen o svůj předmět podnikání.

Naše společnost usnadňuje podnikatelům založit si společnost či firmu nebo odštěpný závod na základě jejich požadavků. Společnost je založena do 3-4 týdnů a veškeré činnosti jsou vykonány na základě plné moci.

NOVINKY

20.12.2013 - Změny v účetnictví k 1. 1. 2013
Kromě změny sazeb, které jsou k 1.1.2013 stále nejasné, novela zákona obsahuje následující: Změny k 1. 1. 2013 Registrace plátce - osoba povinná k dani se stane při překročení limitu obratu plátcem ze zákona od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. To znamená i možnost zpětné registrace, pokud tato osoba nepodá přihlášku k registraci a správce daně to následně zjistí. Místo plnění - v souladu s novelou směrnice o společném systému DPH se mění stanovení místa plnění při poskytování jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani - místo plnění se určí podle zákazníka (místo, kde má zákazník sídlo nebo místo pobytu). Pokud jde o jiný než krátkodobý nájem lodí, bude místem plnění místo, kde je loď zákazníkovi skutečně předána, pokud má poskytovatel v tomto místě sídlo nebo provozovnu, z níž se nájem poskytuje. Vznik povinnosti přiznat daň - je navrženo vypuštění ustanovení § 21 odst. 2 ZDPH, takže i plátcům, kteří v souladu s účetními předpisy nevedou účetnictví, by vznikala povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud je úplata přijata před uskutečněním plnění. Vystavování daňových dokladů - v souladu s novelou směrnice je navrženo doplnění pravidel pro vystavování daňových dokladů a doplnění náležitostí daňových dokladů. Budou rozšířeny povinné náležitosti některých daňových dokladů - budou stanoveny následující formulace, které se na vyjmenovaných daňových dokladech budou uvádět: - za plnění, z něhož je povinen přiznat daň odběratel - uvede se údaj „daň odvede zákazník“, - u daňových dokladů, které na základě zmocnění vystavuje příjemce plnění za dodavatele - uvede se údaj „vystaveno zákazníkem“, - za plnění osvobozené od daně - v tomto případě není předepsána konkrétní formulace, ale je stanoveno, že na doklad se uvede odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH nebo směrnice, podle kterých je osvobozeno, - za prodej použitého zboží ve zvláštním režimu pro použité zboží nebo za prodej uměleckých děl nebo starožitností ve zvláštním režimu - uvede se údaj „zvláštní režim - použité zboží“ nebo „zvláštní režim - umělecká díla“ nebo „zvláštní režim - sběratelské předměty a starožitnosti“, - za poskytnutí cestovní služby ve zvláštním režimu - uvede se údaj „zvláštní režiím - cestovní služba“. Osvobození u převodu staveb, bytů a nebytových prostor - převod staveb, bytů a nebytových prostor bude osvobozen po uplynutí 5 let od kolaudace nebo prvního užívání. Prodloužení lhůty by se mělo týkat až nemovitostí nabytých od r. 2013. Dále je navrženo, aby se plátci mohli rozhodnout, že převod budou zdaňovat i po uplynutí stanovené lhůty, tato možnost by měla platit i pro stavby, byty a nebytové prostory pořízené před 1. 1. 2013. Režim přenesení daňové povinnosti - je navrženo zjednodušení režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních prací, kterým se odstraní problémy se zatříděním - do § 92e bude doplněno, že pokud dodavatel i příjemce použijí u plnění oba režim přenesení daňové povinnosti, má se za to, že plnění tomuto režimu podléhá. Evidence pro účely DPH - je navrženo doplnění údajů, které mají být povinně vedeny v evidenci pro účely DPH. U přijatých zdanitelných plnění, u kterých plátce uplatňuje odpočet daně, má být vedeno i DIČ poskytovatele plnění (netýká se přijatých zjednodušených daňových dokladů), při pořízení zboží z jiného členského státu má být evidence vedena v členění podle jednotlivých členských států. Nespolehlivý plátce - je navrženo zavedení institutu nespolehlivého plátce. Skutečnost, že plátce je „nespolehlivým plátcem“ stanoví správce daně rozhodnutím a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li dodavatel „nespolehlivým plátcem“, může správce daně dle návrhu na doplnění § 109 zákona o DPH stanovit ručitelem za nezaplacenou daň příjemce plnění. Doplnění přílohy č. 5 k zákonu o DPH - je navrženo rozšíření okruhu zboží v příloze č. 5, u něhož se při dodání v tuzemsku uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti. Do přílohy by měly být začleněny i vyjmenované odpady z textilních materiálů, niťový odpad a odpad z chemických vláken. Změny k 1. 4. 2013 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží - navrhuje se zrušení dosavadního tiskopisu, nárok na vrácení daně se bude dokládat potvrzeným dokladem o prodeji zboží. Doklad o prodeji zboží vystaví prodávající ve 2 vyhotoveních, jedno s označením „VAT refund“, druhé s označením „Copy“. Daň bude vrácena na základě předložení dokladu s označením VAT refund, na němž bude potvrzen celním úřadem vývoz zboží do zahraničí. Změny k 1. 1. 2014 Povinná elektronická forma podání - je navržena povinná elektronická forma téměř pro všechna podání týkající se DPH - pro daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, hlášení, přílohy k daňovému přiznání, pro oznámení o změně registračních údajů i přihlášku k registraci. Elektronická forma podání nebude povinná pro fyzické osoby, jejichž obrat nepřesáhl 6 mil. Kč.
14.8.2013 - povinnost zachovat věrohodnost původu a neporušenost ob...
Zákon o DPH (§ 34) hovoří o povinnosti zachovat věrohodnost původu a neporušenost obsahu daňového dokladu. Může být originální daňový doklad dodatečně opatřen razítky (např. „došlo dne“ apod.), či jinými dodatečnými informacemi (předkontace, datum skartace apod.)?   Náležitosti daňového dokladu jsou od 1.1.2013 vymezeny v ustanovení § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v e znění pozdějších předpisů (§ 29a – náležitosti daňového dokladu skupiny, § 30a náležitosti zjednodušeného daňového dokladu aj.). Obsahem daňového dokladu se rozumí náležitosti daňového dokladu ve smyslu uvedených ustanovení. Pokud doklad pro prokázání nároku na odpočet daně neobsahuje všechny předepsané náležitosti, lze dle ustanovení § 73 odst. 5 zákona o DPH nárok prokázat jiným způsobem. S účinností od 1.1.2013 je v zákoně od DPH dále vymezeno v ustanovení § 34, že u daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost. Z důvodu zajištění neporušenosti obsahu daňového dokladu byla od výše uvedeného data zrušena povinnost doplňovat údaje přímo na daňový doklad, popř. zjednodušený daňový doklad, neboť nově platí, že obsah daňového dokladu v listinné i v elektronické podobě musí zůstat od doby jeho vystavení po ukončení lhůty pro jeho uchovávání nezměněn. Dodatečné informace by daňový subjekt měl zaznamenat v evidenci pro účely daně z přiděné hodnoty, kterou je povinen vést ve smyslu ustanovení § 100, popř. § 100a zákon a o DPH, případně jiným způsobem, kterým neporuší původní obsah daňového dokladu. Pokud budou na daňový doklad doplněny údaje nad rámec povinných náležitostí daňového dokladu, tj. pokud obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH doplněním dalších údajů zůstane nezměněn, bude takový doklad považovaný za neporušený. Doplněné údaje však nesmí pozměňovat povinné náležitosti daňového dokladu vymezené v ustanovení § 29 a násl zákona o DPH. Zdroj: Česká daňová správa  

REFERENCE

GINI TECHNOLOGIES s.r.o.

Tvorba a výroba sw, programátorské práce.
 

HAMANN PROJEKT, s.r.o.

Návrhy konstrukčních skladeb. Provádění modelových analýz a technických posudků konstrukcí.
 

 

CZ verzeEN verzeRU verze
Developed by PragueSolutions.com
Partneři: | Překlady | SEO | Ubytování | Knihy | Online Fakturace | Vedení účetnictví | Smluvní přeprava | Solární systémy | Ubytování v Praze | Osobní pomoc | Foto galerie | Freehosting | Translations | Real Estate | Grafické práce |